Chvíľu sa učíš v škole, potom pracuješ pre IT firmu

Košice IT Valley ti v spolupráci s partnermi prináša výnimočné bezplatné trojročné štúdium. V ňom ťa za rok a pol naučíme programovať, a potom budeš už iba pracovať na zaujímavých projektoch až v 4 košických IT spoločnostiach. Ak budeš úspešný, po štúdiu si veľmi ľahko v jednej z nich nájdeš skvelé zamestnanie.

SÚŤAŽ - ALZA POUKÁŽKYDO SÚŤAŽE SA MÔŽETE ZAPOJIŤ NA NAŠOM FACEBOOKU PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZOK VYŠŠIE.

ŠTATÚT SÚŤAŽE
“Košická akadémia softvérového vývoja - ALZA poukážky”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činnostípotrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Košická akadémia softvérového vývoja
Súkromná stredná odborná škola
Dneperská 1 040 01 Košice
IČO: 42249252
DIČ: 2023545909

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 3.5.2021 do 17.5.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Výsledky budú vyhlásené 18.5.2021.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto splnil podmienky účasti v súťaži (bod 4).

4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára odpoveď na súťažnú otázku „čo vás na našej akadémii najviac zaujalo“ alebo „aký programovací jazyk by ste sa chceli naučiť“.

5. Výhra
Výhrou v súťaži je poukážka na nákup v hodnote 50 eur na ALZA.SK. Súťaží sa o 4 takéto poukážky, pričom jeden účastník môže vyhrať najviac jednu poukážku.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný ručne spomedzi platne prihlásených účastníkov. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári príspevku o súťaži. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom v súkromnej správe na facebooku. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje súhlas, aby organizátor súťaže spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne adresa za účelom vyhodnotenia súťaže a za účelom doručenia výhry. Údaje nebudú po skončení súťaže archivované.

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Košiciach, dňa 03.05.2021

Čítaj viac o štatúte

O AKADÉMIIZákladom vzdelávacieho programu Košická akadémie softvérového vývoja je poskytnúť každému študentovi možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie prostredníctvom rozvoja komunikácie v anglickom jazyku, osvojením si odborných vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce - dôležitého predpokladu uplatnenia sa v praxi ako tester alebo programátor – vývojár.

Partnerom vzdelávania je Súkromná stredná odborná škola Dneperská 1 v Košiciach, kde v prvom roku a pol prebieha výučba.

Veľký dôraz sa bude klásť na objektovo orientované programovanie. Hlavne Java a C++ / C#. Počas riešenia úloh a zadaní sa však študenti dostanú šancu zoznámiť aj s ďalšími, ako napr Android.

Vzdelávanie je interaktívne a prebieha v učebniach, kde má každý študent k dispozícií počítač. Praktická časť je realizovaná na skúšobných a reálnych projektoch v IT firmách.

Celé štúdium je vystavané tak, aby poskytlo študentom možnosť pripraviť sa na prácu v IT firmách. Veľmi šikovným študentom môže niektorá z firiem ponúknuť pracovnú zmluvu ešte počas štúdia, ale nebudeme nikoho viazať. Veríme, že to, čo študenti uvidia počas praxe, ich presvedčí, že práca v IT je pre nich to pravé. Ak však pôjdu iným smerom, nebudeme im v tom brániť.

Rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie nájdete aj na edupage stránke Súkromnej strednej odbornej školy Dneperská 1 v Košiciach.

Čítaj viac

Prehľad štúdia

1. ročník
100% štúdium v priestoroch školy
2. ročník
60% štúdium, 40% prax v IT firme
3. ročník
100% prax v IT firme

Naučíme ťa programovať

Hlavne Java a C++ / C#. Potom už praxuješ až v 4 košických IT spoločnostiach. Získaš tak dokonalý prehľad o tom, kde by si chcel v budúcnosti pracovať.

Prihlás sa!

Ak máš ukončené stredoškolské vzdelanie, neváhaj a prihlás sa. Štúdium je bezplatné.

Termín zaslania prihlášok: 31.5.2021.

Prečo sa prihlásiť?

PRIHLÁSTE_SA_UŽ_TERAZ!

Ukáž všetkým, že sa v tebe skrýva krotiteľ IT sveta a začni sa vzdelávať v oblasti, ktorá má potenciál.

partneri

Tí, ktorí sa podieľajú na Košickej akadémii softvérového vývoja